Wednesday, July 9, 2014

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Falsafah pendidikan Kebangsaan (FPK)

Suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi JERIS iaitu jasmani,emosi,rohani,intelek dan sosial berdasakan keppercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Kurikulum Kebangsaan 

Suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran , norma , nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani,rohani,mental dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.....
                                             Akta Pendidikan 1996
No comments:

Post a Comment